بحران‌ منطقه، محصول برخورد دوگانه غرب با پدیده تروریسم است