همکاری قوه قضاییه و وزارت آموزش و پرورش با پست شروع شد