عدم حمایت مالی دولت، کمر شرکت های تولیدی را خم کرد