آمایش سرزمینی اولین گام برای ساماندهی آموزش عالی است