درک مشکلات و خواسته های مردمی مهمترین نتیجه سفر رییس جمهوری است