متن سخنان رييس جمهوري در اجتماع بزرگ مردم آذربايجان شرقي