اولین گردهمایی شورای همگرایی نیروهای ارزشی استان مرکزی