اظهارات اعضای شورای شهر تهران درباره عملکرد دو عضو تندروی شورا