دولت به امید نتیجه مذاکرات، اقتصاد کشور را قفل نکند