خشکسالی؛ مشکلات روستاهای گرمسار و ایوانکی را تشدید کرده است