اکران «من دیگومارادونا هستم» و «پاتا پاروز» ویژه‌ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان