اجازه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی را نخواهیم داد