بیش از 450 معلم کرمانشاهی از مناطق عملیاتی غرب بازدید کردند