شرکت آرایشی لورِآل با Organovo جهت پرینت پوست انسان همکاری می کند