ارایه بیش از 200 مقاله علمی درنخستین همایش علمی مدیریت ورزشی ایران