5 هزار میلیارد ریال طرح بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی معرفی شد