دستگیری ۱۰۴ تن از اراذل و اوباش پایتخت در عملیات شبانه پلیس