علم بدون عقل ممکن نمی‌شود/عقل و نقل یکدیگر را رد نمی‌کنند