ملکوتی خواه: هنر متعالی می‌تواند خاطره کفن پوشان 15 خرداد را زنده کند