مصوبه جدید شورای پول و اعتبار ارتباطی به تسه‌ها ندارد