خطای پیمانکاران HSE با 2 هزار بار اتو کردن بخشیده نمی‌شود