اگر در اتفاق تبریز مقصری باشد، او را تنبیه می‌کنیم