گفت گو یعنی پیدا کردن ریشه‌هایی که ما را به هم نزدیک کند