حضور شورای صنفی دانشجویی علوم پزشکی کرمان در همایش دبیران شوراهای صنفی دانشجویی