فضای سنگین سوءاستفاده از بیت‌المال، سرمایه‌ها را هدر می‌دهد