توهین ایسنا به شهدا/ ایسنا محمل شبه روشنفکر بازی عکاسان