تغییرنگرش وساختار جدید لازمه دستیابی به مرجعیت علمی جهان