کارگاه آموزشی ضابطان قضایی ویژه پلیس آگاهی برگزار شد