تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز تا پایان برنامه ششم توسعه