خانه احزاب باید به کار صنفی بپردازد نه کارهای سیاسی/متولیان خانه احزاب به آپارتاید سیاسی مبتلا شده‌