امیرخانی‌، بایرامی و محقق در همایش3 روزه ادبیات کشورهای ساحلی دریای خزر