میزگرد علمی سازوکارهای مهار قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم