انصاری فرد: به زودی شاهد نابودی سرخابی ها خواهیم بود/مدیران پرسپولیس برنامه ندارند