سرنوشت پرانتزها چه خواهد شد/دبه کردن روش تکراری آمریکا/تکذیب سفر عضو طالبان به تهران