دانشگاه علوم پزشکی کرمان به نظام رتبه بندی ESI وارد شد