اعطای پروانه کار بدون نظارت؛ عامل اصلی بروز حوادث/جرایم سخت گیرانه برای پیمانکارانی که نکات ایمنی را