توضیحات دادستان اصفهان درباره دستگیری برخی از مدیران شهرداری