پژوهش‌های سلول‌های بنیادی اعتبار خوبی برای کشور کسب کرده است