گرفتاری اصلی ما،فضای حقیقی است،نه فضای مجازی/زیرمیزی و روی میزی مرض است