تجلیل از 19 بانوی قرآنی داخلی و خارجی /تجلیل از بانو مجتهده صفاتی