رييس جمهوري در اجتماع بزرگ مردم آذربايجان شرقي: پايان مذاکرات افتخار ملت خواهد بود/ کسي حق ندارد از ج