فرمانداری شیراز باید اعضای شوراها را در فصل برداشت بسیج کند