دولت اجازه ورود به دیوان محاسبات در مناطق آزاد نمی‌دهد