شکاف عمیق خشکسالی برچهره کرمان/ ۱۴ درصد روستاها فاقد آب آشامیدنی