احتمال نرسیدن به یک توافق خوب در مذاکرات افزایش یافته است