چوپان دوستدار میراث فرهنگی در جشنواره کوچ عشایر تقدیر می‌شود