نمایندگان اصفهان خواستار رسیدگی جدی به حوادث ورزشگاه تبریز هستند