تأکید یک مرجع تقلید بر پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از مظلومین جهان