ورود رئیس جمهور به استان آذربایجان شرقی به روایت تصویر