کشته شدن نفر دوم انصار الله شایعه است و به وی آسیبی نرسیده